Zagreb Monta?a Grupa jedna je od vode?ih hrvatskih graditeljskih tvrtki koja zapo?ljava oko 1.300 djelatnika i ostvaruje ukupni godi?nji prihod preko 100 mil. EUR.

 

Poduze?a unutar grupacije uglavnom se bave graditeljstvom i nude ?irok spektar usluga u zemlji i inozemstvu, od proizvodnje i monta?e do realizacije investicijskih projekata po sistemu ?klju? u ruke+AJM-. Zagreb-Monta?a d.o.o., sa sjedi?tem u Zagrebu, vlasnik je vi?e trgova?kih dru?tava koja ?ine Zagreb Monta?a Grupu.

 

Ujedinjavanjem ste?enih znanja i iskustava svojih poduze?a, Zagreb-Monta?a d.o.o. je sposobna realizirati i najslo?enije graditeljske projekte, od planiranja i projektiranja, do izgradnje i zavr?nog opremanja objekata. Zagreb Monta?a Grupa danas vi?e nije samo klasi?na izvo?a?ka tvrtka, ve? tvrtka koja izvodi vlastite investicijske projekte, EPC projekte sa vlastitim kapacitetima za projektiranje i proizvodnju slo?enih industrijskih postrojenja, ?eli?nih i aluminijskih konstrukcija i fasada te izvodi vlastite investicijske projekte u podru?ju izgradnje poslovnih i trgova?kih centara, stambenih naselja, turisti?kih sadr?aja i dr.

Vizija

Realizirati gra?evinske projekte arhitektonske vrijednosti i vizualnog priznanja, proizvoditi opremu i graditi industrijska postrojenja, prerasti uobi?ajene ponude tr?i?ta postavljaju?i nove parametre, te okolini i zajednici pridonositi sa novim vrijednostima.

 

Snaga

Zagreb Monta?a Grupa je jedna od vode?ih dru?tava u Hrvatskoj i u regiji u podru?ju gra?evinarstva i izgradnje industrijskih postrojenja sa godi?njim prihodom preko 100 mil +AIA-. Vi?e od 1250 zaposlenih radi na projektima koji uklju?uju izradu, izgradnju i monta?u, te usluge in?enjeringa i konzaltinga za doma?e i strane investitore.

 

Znanje

U ovim godinama razvoja i strategije planiranog razvoja, Zagreb Monta?a Grupa je integrirala stru?ne kapacitete i usluge i pro?irivala svoje poslovne aktivnosti. Usporedo sa svojom osnovnom djelatno??u i kroz promatranja ekonomskih razvojnih trendova i investicijskih mogu?nosti, Zagreb Monta?a Grupa vidi mogu?nosti za daljnji razvoj u investicijskim programima.

Dru?tvo djeluje na doma?em i inozemnom tr?i?tu kroz razne organizacijske oblike jo? od 1950. Do 1989. djeluje unutar nekada?njeg jugoslavenskog graditeljskog giganta SOUR MONTING, u sklopu poduze?a ?MONTMONTA?A“, kao OOUR METALURGIJA, za gradnju industrijskih postrojenja.

 

Nakon 1989., u duhu dolaze?ih promjena u Hrvatskoj, po?inje djelovati samostalno pod novim nazivom Zagreb-Monta?a, kao poduze?e za izgradnju i odr?avanje gra?evina i industrijskih postrojenja. 1992. godine, nakon provedene privatizacije dru?tvo nastavlja svoj uspje?an rast i razvoj. Dru?tvo je posluju?i na doma?em i stranom tr?i?tu kontinuirano raslo te se 1994. godine reorganiziralo u Zagreb Monta?a Grupu.

 

Od dru?tva koje se bavilo izgradnjom i odr?avanjem industrijskih postrojenja, s vremenom se pro?iruje na proizvodnju i monta?u elektrofiltera, kanala i opreme za termoelektrane, otpra?ivanje, ?eli?ne konstrukcije, mostogradnju, podvozja za kamione i industrijska vozila, izgradnju vodovodne i plinske infrastrukture, projektiranje, proizvodnju i gra?enje aluminjsko - staklenih fasada i dr.

 • 1950. Osniva se ?B. Kavuri?", ?Industromonta?a" te ?Jugomonta?a" kao prete?a nekada?njeg ?Montinga"
 • 1977. Osnovan SOUR ?Monting", u okviru kojeg djeluje OOUR ?Metalurgija"
 • 1989. Izdvajanjem ?Metalurgije" iz ?Montinga" nastaje ?Zagreb-Monta?a"
 • 1992. Uspje?no provedena privatizacija dru?tva
 • 1993. ZM preuzima TPK Metal Hercegovac - poduze?e za proizvodnju cjevovodnih armatura
 • 1993. Gradnja pogona za proizvodnju ?eli?nih konstrukcija i elektrofiltera u +AIo-ibeniku
 • 1994. Formirana ?Zagreb-Monta?a Grupa" s centralom u Zagrebu, te ?lanicima ?ZM-Montag", ?ZM-Metal" i ?ZM-Vikom"
 • 1999. Zapo?inje proizvodnja aluminijskih konstrukcija i staklenih fasada
 • 2003. Osnovan ?ZM-Dal"
 • 2008. ?ZM Vikom d.o.o." seli u novoizgra?eni pogon u poduzetni?koj zoni PODI u +AIo-ibeniku, najve?i proizvodni pogon usmjeren prema proizvodnji i izvozu izgra?en u samostalnoj Hrvatskoj
 • 2011. ?ZM-Dal" se integrira u ?ZM-Elemes"
 • 2013. Zagreb Monta?a Grupa seli svoje urede na novu lokaciju +AJY- Sky Office tornjeve